Click to order
Ваш заказ
Total: 
Контактные данные
Выберите способ доставки
Payment method
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Договор оферты
Фізична особа-підприємець Фролов Михайло Андрійович, далі по тексту «Продавець», пропонує юридичним та фізичним особам, фізичним особам-підприємцям (далі по тексту «Покупець»), придбати Товари для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, на умовах визначених даним Договором.
Цей Договір є публічним договором (відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України), умови якого встановлюються однаковими для усіх юридичних та фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців.
Всі умови Договору, викладені в цій публічній оферті, є обов’язковими для Продавця та Покупця. Перед початком виконання умов даного Договору Покупець зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору.
Договір укладається шляхом надання згоди Покупця на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Для цілей даного публічного договору купівлі-продажу наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:
1.1.1. Договір - даний публічний договір купівлі-продажу, що передбачає продаж Товару невизначеному колу Покупців за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через офіційний сайт Фізичної особи-підприємця Фролова Михайла Андрійовича: www.cu29.online.
1.1.2. Товар - непродовольчі товари що пропонуються до продажу (клеми кріплення, ручний інструмент, принтери для маркування, блоки живлення, товари для фотогальваніки, кабель та провід, прилади захисту від перенапруги, конектори та роз’єми, системи реле, кінцевики та аксесуари тощо), асортимент, ціна та характеристики яких розміщені на сайті Фізичної особи-підприємця Фролова Михайла Андрійовича: www.cu29.online.
1.1.3. Продавець – Фізична особа-підприємець Фролов Михайло Андрійович, що належним чином зареєстрований та діє відповідно до законодавства України. Місцезнаходження, контактні дані та режим роботи Продавця зазначені у розділі «Контакти» на веб-сайті: www.cu29.online.
1.1.4. Покупець - будь-яка юридична особа та/або фізична особа та/або фізична особа-підприємець, що в порядку, передбаченому даним Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення.
1.1.5. Отримувач Товару - будь-яка юридична особа та/або фізична особа та/або фізична особа-підприємець, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості отримувача Товару, або має повноваження на отримання Товару, згідно законодавства України.
1.1.6. Оферта - пропозиція Продавця, згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором.
1.1.7. Акцепт - надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю, відповідно до ст. ст. 205, 642 ЦК України,на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється одним з нижче вказаних способів:
- шляхом заповнення Покупцем письмової форми-замовлення Товару на веб-сайті: www.cu29.online
- шляхом усного замовлення Товару по телефону, вказаному в розділі «Контакти» веб-сайту: www.cu29.online
та отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.
1.2. Для цілей даного Договору всі зазначені в п.1.1. даного Договору терміни використовуються виключно у значенні, обумовленому в п.1.1. даного Договору, незалежно від використання цих термінів в однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.
1.3. Всі інші терміни, що окремо не визначені в даному Договорі, сприймаються і тлумачаться виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених Публічним договором.
2.2. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами даного Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на Сайті.
2.3. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом цього Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками Товару, з ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки Товару і оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов'язаннями щодо Товару, порядком розірвання цього Договору.
2.4. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Товар, який продається за умовами цього Договору, а саме щодо його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, з характеристиками матеріалу, з якого Товар виготовлений, а також з інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики Товару і їх значення, і згоден на придбання такого Товару з такими характеристиками.


3. ВИБІР ТА ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ

3.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає на веб-сайті: www.cu29.online запропонований до продажу Товар та робить замовлення:
- шляхом заповнення Покупцем письмової форми-замовлення Товару на веб-сайті: www.cu29.online
- шляхом усного замовлення Товару по телефону, вказаному в розділі «Контакти» веб-сайту: www.cu29.online.
3.2. Строк обробки та оформлення Продавцем Замовлення на Товар становить до 3 (трьох) робочих днів, що обраховується з робочого дня наступного за днем здійснення Покупцем в порядку, встановленому п. 3.1 даного Договору, замовлення на Товар.


4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

4.1. Покупець має право:
4.1.1. вимагати від Продавця повного та належного виконання умов даного Договору;
4.1.2. у разі отримання Товару в асортименті, що не відповідає замовленню, Товару неналежної якості, некомплектного Товару, діяти у відповідності з приписами Цивільного кодексу України.
4.2. Покупець зобов’язується:
4.2.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;
4.2.2. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару, що пропонується до продажу на веб-сайті: www.cu29.online, способами та порядком її оплати;
4.2.3. в порядку та на умовах, встановлених даним Договором прийняти замовлений якісний та комплектний Товар;
4.2.4. у строки в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, оплатити вартість замовленого Товару;
4.2.5. Для виконання Продавцем своїх обов’язків перед Покупцем Покупець зобов’язаний повідомити всі необхідні дані, що ідентифікують його як Покупця, та які є достатніми для доставки Покупцю замовленого Товару;
4.2.6. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.
4.3. Продавець має право:
4.3.1. Відмовитись від підтвердження замовлення Покупцю у випадку, якщо відомості вказані Покупцем під час оформлення замовлення є неповними, або за розсудом Продавця не відповідають дійсності.
4.3.2. в залежності від ринкової кон’юнктури періодично переглядати та змінювати вартість Товару, що пропонується до продажу на веб-сайті: www.cu29.online.
4.3.3. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.
4.4. Продавець зобов’язується:
4.4.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;
4.4.2. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар та його вартість шляхом розміщення цієї інформації на веб-сайті: www.cu29.online.
4.4.3. у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити передачу (вручення) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем якісного та комплектного Товару;
4.4.4. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.


5. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ, ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА ДОСТАВКИ

5.1. Вартість Товару, що пропонується до продажу на веб-сайті: www.cu29.online наводиться на вказаному веб-сайті в розділах з товаром (що є невід’ємною частиною даного Договору) і встановлюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
5.2. Вартість Товару, замовленого Покупцем, дорівнює для цього Покупця вартості цього Товару зазначеній на веб-сайті: www.cu29.online на момент укладання цим Покупцем даного Договору (акцепту цим Покупцем оферти Продавця).
5.3. З моменту укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) Продавець не має права жодним чином та за жодних умов змінювати чи будь-яким іншим чином переглядати для цього Покупця вартість замовленого ним Товару.
5.4. Всі розрахунки за даним Договором здійснюються виключно у національній валюті України.
5.5. Вартість доставки оплачується Покупцем окремо за тарифами обраної ним служби доставки з переліку служб доставки, запропонованого Продавцем.
5.6. Доставка Товару здійснюється Продавцем у спосіб та до місця, визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.
5.7. Отримувачем замовленого Покупцем Товару є Покупець або Отримувач Товару.
5.8. Вартість доставки замовленого Покупцем Товару визначається в залежності від місця і способу доставки, зазначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.
5.9. Інформація щодо можливих способів оплати і доставки Товару міститься на веб-сайті: www.cu29.online в розділі «Оплата та Доставка» (який є невід’ємною частиною даного Договору).
5.10. Під час вручення (передачі) замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару залучені Продавцем на партнерських засадах служби доставки, що здійснили доставку такого Товару, в присутності Покупця (Отримувача Товару) проводять перевірку відповідності Товару Замовленню на цей Товар.
5.11. Якщо замовлений Товар є якісним, комплектним та повністю відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар, Покупець або Отримувач Товару підписує накладну на Товар та документ встановленої форми залученої Продавцем на партнерських засадах служби доставки.
5.12. Підпис Покупця або Отримувача Товару на накладній на Товар є беззастережним підтвердженням наступних фактів:
- отримання замовленого Товару Покупцем або Отримувачем Товару;
- відповідність замовленого Товару направленому Покупцем Замовленню на цей Товар;
- відсутність у Покупця претензій щодо якості та комплектності замовленого Товару.
5.13. Ризик випадкового знищення, втрати або пошкодження замовленого Товару переходить до Покупця з моменту підписання накладної та фактичного вручення (передачі) цього Товару Покупцю або Отримувачу Товару.
5.14. Інші умови оплати та доставки визначені розділом «Оплата та Доставка» (що є невід’ємню частиною даного Договору) веб-сайту www.cu29.online.

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ, УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1.1. Покупець має право на повернення Продавцю Товару належної якості, або його заміну, якщо він не задовольнив його по формі, габаритам, розмірам, кольору, протягом 14 (чотирнадцяти) днів не враховуючи дня придбання.
6.1.2. Повернення Товару повинно відбуватися Покупцем в оригінальній упаковці, в якій він або Отримувач Товару отримав цей Товар.
6.1.3. Повернений Товар повинен відповідати наступним вимогам: він не використовувався, збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби та ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим Товаром.
6.1.4. Перелік Товарів, які не підлягають поверненню, встановлено Кабінетом Міністрів України.

6.2.1. Повернення Покупцю вартості Товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцати) календарних днівз моменту його отримання Продавцем та за умови дотримання вимог, визначених пунктом 6.1 Договору та у відповідності до вимог чинного законодавства України.
6.2.2. Вартість Товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу.
6.2.3. Доставка Товару належної якості на адресу Продавця здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцю не відшкодовується.
6.2.4. У випадку повернення Покупцем Продавцю Товару належної якості Продавцем Покупцю не відшкодовується вже оплачена Покупцем вартість доставки замовленого Покупцем Товару.
6.3.1. Всі Товари, що представлені на сайті www.cu29.online мають офіційну гарантію виробника, строк якої визначено самим виробником в залежності від його сервісної політики. Строк гарантії вказаний в описі до кожного Товару. Підтвердженням гарантійних зобов’язань є гарантійні талони Продавця або виробника Товару.
6.3.2. У випадку виявлення впродовж встановленого на Товар гарантійного строку недоліків такого Товару, Покупець в порядку та в строки, встановлені законодавством України, має право на пред’явлення Продавцю вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», розгляд вимог за яким здійснюється при умові надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно, письмової заяви Покупця, відповідного розрахункового документа встановленої форми (накладної, квитанції, товарного чи касового чека) з відміткою про дату продажу (дату передачі) Товару.
6.4. Обмін (заміна) здійснюються на такий самий Товар належної якості відповідно до направленого Покупцем замовлення на Товар чи на інший аналогічний Товар, з числа Товарів наявних у продажу на веб-сайті: www.cu29.online.
6.5. Продавець не несе відповідальності за недоліки Товару, які виникли після його передачі Покупцю внаслідок порушення Покупцем правил використання чи зберігання Товару, дій третіх осіб чи обставин непереборної сили.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. За порушення своїх зобов’язань за даним Договором Продавець та Покупець несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
7.2. Продавець не несе відповідальності за змінений виробником Товару зовнішній вигляд та комплектацію Товару.
7.3. Продавець та Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор, що не існували на момент укладання даного Договору і виникли незалежно від волі Сторін, за умови, що Сторони не могли передбачити настання таких обставин чи перешкодити їх виникненню за допомогою засобів, застосування яких справедливо вимагати й очікувати.
7.4. Всі спори та розбіжності, що виникають між Покупцем та Продавцем стосовно здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором, вирішуються шляхом проведення перемовин. У випадку не досягнення домовленостей з приводу предмета спору шляхом проведення перемовин, всі спори та розбіжності між Покупцем та Продавцем щодо здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від 01.06.2010 р., з моменту укладення Договору сторони надають одна одній згоду на збір, обробку та використання їх особистих персональних даних у базах персональних даних іншої Сторони та погоджуються, що метою збору, обробки та використання персональних даних є забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських, податкових правовідносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку між сторонами.
8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.
8.3. Інформація Продавця, яка міститься у базах даних, підтвердженнях замовлення, комерційних пропозиціях, прайс-листах на Продукцію, є конфіденційною інформацією.
8.4. У випадку, якщо Покупець, відповідно до вимог чинного законодавства, зобов’язаний надати Інформацію на підставі судового рішення або на вимогу слідчих чи інших компетентних державних органів, тоді Покупець може надати таку Інформацію у тому порядку та тільки у тому обсязі, які потрібні в силу судового рішення або вимоги компетентного державного органу. При цьому Покупець зобов’язаний направити повідомлення (у письмовій формі з обов’язковим дублюванням на електронну пошту) стосовно обов’язку надати Інформацію згідно з цим пунктом протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання Покупцем відповідного рішення та/або вимоги.
8.5. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.


9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Договір є укладеним з Акцепту Покупця і діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.
9.2. Сторони мають право розірвати даний Договір:
- за взаємною згодою сторін;
- у випадках і в строки, встановлені даним Договором та чинним законодавством України.
9.3. Період прийняття пропозиції (оферти) з 29.08.2020 по 31.12.2020 року включно.
9.4. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і зміна умов даного публічного Договору може бути здійснена Продавцем в будь-який момент без додаткового попередження Покупця.
9.5. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і зміна умов даного публічного Договору, не можуть бути підставою для:
- будь-якого перегляду або зміни умов чи припинення договорів, що вже були укладені Продавцем із Покупцями на умовах даного публічного Договору;
- відмови Продавця від взятих на себе зобов’язань за договорами, що вже були укладені із Покупцями на умовах даного публічного Договору.
9.6. Умови пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і умови даного публічного Договору, є однаковими для всіх Покупців.
9.7. Укладання даного публічного Договору (шляхом акцепту Покупцем оферти Продавця) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного публічного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.
9.8. З усіх питань, що не знайшли свого відображення в даному публічному Договорі, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

10. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

Фізична особа-підприємець Фролов Михайло Андрійович
Адреса для надсилання скарг (заяв, звернень) до Продавця, номери телефонів, поштові та електронні адреси за якими Покупець може звернутися з питань надання консультацій до Продавця можна дізнатись на сайті www.cu29.online, в розділі «КОНТАКТИ».
Юридична адреса: Україна, 04205, місто Київ, пр. Оболонський, будинок 21, квартира 78
Ідентифікаційний номер 3502309472
р/р UA733220010000026001300067565 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» МФО 322001
Тел.: +38 096 292 28 29
www.cu29.online.